Privacyverklaring BrandMerk! Intellectual Property

Toelichting 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht organisaties om duidelijk te informeren wat er met zijn of haar persoonsgegevens gebeurt. Dit privacyreglement geeft duidelijkheid aan welke persoonsgegevens en persoonlijke informatie door BrandMerk! Intellectual Property worden verzameld en hoe hiermee wordt omgegaan.

Algemeen 
Om onze diensten goed en efficiënt te kunnen uitoefenen, verwerken wij persoons- en contactgegevens. Wij gebruiken die gegevens in het kader van onze (juridische) dienstverlening alsmede daaraan aanverwante (administratieve) diensten.

Persoons- en contactgegevens 
Persoons- en contactgegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn tot u als persoon. Dit kan direct of indirect het geval zijn. De betreffende gegevens kunnen bestaan uit namen, geslacht, (mail)adressen, telefoonnummers, kopieën van identiteitsdocumenten, bank- en betaalgegevens of gegevens in het Handelsregister zoals KvK-nummers.

Van welke personen verwerken wij de persoon- en contactgegevens 
De gegevens die wij verwerken, zoals het bewaren en raadplegen van die gegevens, betreffen personen met wie we een overeenkomst hebben, met wie we samenwerken, indirect een relatie hebben (gehad), een relatie aan willen gaan of andere personen waarmee we contact onderhouden.

De gegevens zien met name op persoonsgegevens van (contactpersonen bij) onze bestaande cliënten. Dit kunnen ook gegevens zijn van personen werkzaam bij wederpartijen, opdrachtgevers of relaties. Wij verzamelen ook gegevens ten behoeve van het in behandeling nemen van een sollicitatie.

Verkrijging van gegevens
Wij verkrijgen persoons- en contactgegevens direct van cliënten, van contactpersonen bij onze cliënten, opdrachtgevers of relaties. Wij verkrijgen ook via indirecte weg gegevens zoals via derden of uit externe bronnen, zoals merken- en modellenregisters, domeinnaamregisters of het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Doel gegevensverwerking
Wij verwerken persoons- en contactgegevens in het kader van het uitoefenen van onze (juridische) dienstverlening. Dat wil zeggen dat wij deze gegevens gebruiken om contact te onderhouden bij het uitvoeren van een overeenkomst waarin ons een opdracht is verstrekt tot het leveren van onze diensten.

Dit kan onder mee bestaan uit het gebruiken van persoons- of contactgegevens ten behoeve van:

• het vastleggen van een intellectueel eigendomsrecht, zoals bij het voorbereiden en indienen van een merk- of modeldepot;
• overdracht, licentiëring of verpandingen van een IE-recht, zoals bij opmaken van een akte;
• handhaven of verdedigen van een intellectueel eigendomsrecht, zoals bij het voeren van opposities of rechtszaken;
• opmaken en indienen van een getekende volmacht;
• het overleggen van een kopie paspoort ten behoeve van het vestigen, handhaven, verdedigen of wijzigen van een intellectueel eigendomsrecht.
• aantekeningen van gespreksverslagen;
• opmaken en verzenden van facturen.

Daarnaast verwerken wij gegevens om contact te kunnen leggen en onderhouden in het kader van marketingactiviteiten, zoals het verzenden van nieuwsbrieven of uitnodigingen voor seminars, en in het kader van CRM-activiteiten.

Uitwisseling van gegevens
Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen in het kader van het uitvoeren van hun taken die nodig zijn om de diensten van een merken- en modellenbureau zo goed mogelijk uit te voeren dan wel in elk geval om aan de overeenkomst van opdracht te voldoen. Zonder uw toestemming verstrekken wij uw gegevens niet aan derden tenzij wij op grond van een wettelijk bepaling hiertoe verplicht zijn dan wel tenzij die gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht, zoals:

• aan koeriersbedrijven ten behoeven van het verzenden van stukken;
• aan notariskantoren voor het laten notariseren of legaliseren van documenten;
• aan instanties of autoriteiten bij indiening van een merk- of modeldepot of verzoek tot registratie van een domeinnaam;
• aan instanties of autoriteiten, wederpartijen danwel diens vertegenwoordigers, of advocatenkantoren bij verdediging of handhaving van een intellectueel eigendomsrecht of domeinnamen, zoals in correspondentie, oppositieprocedures, rechtszaken;
• aan derden in het kader van het onderzoeken van een intellectueel eigendomsrecht of het gebruik daarvan.

Beëindiging gegevensbewaring en borging

BrandMerk! Intellectual Property zal de geregistreerde persoons- en contactgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verkregen. Tenzij een wettelijke regeling ons verplicht om de betreffende gegevens langer te bewaren, verwijderen wij deze uiterlijk twee jaar na het beëindigen van de zakelijke relatie dan wel direct na uw verzoek tot het verwijderen van de gegevens.

Inzien en verwijdering van gegevens
Indien uw persoonsgegevens door ons verwerkt worden, heeft u het recht:

  • uw persoonsgegevens in te zien;

  • uw persoonsgegevens te wijzigen;

  • uw persoonsgegevens te verwijderen;

  • uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken;

  • de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken;

  • om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens;

  • om een beroep te doen op het recht op dataportabiliteit.

Een verzoek ter uitoefening van uw rechten kunt u richten aan mail@brandmerk.nl. Op uw verzoek wordt zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, gereageerd. 

Klachten
Mocht u niet tevreden zijn over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor dit Privacyreglement aan te passen. Wij adviseren u daarom de inhoud regelmatig te bekijken. De geldende versie zal beschikbaar zijn op onze website en kan daar worden geraadpleegd.

Links
De website van BrandMerk! Intellectual Property bevat mogelijk links naar websites van andere organisaties en naar websites van derden. Deze websites kunnen een afwijkend privacybeleid hanteren. De Privacy Statement heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door onze partners of door andere partijen.

Tekstuele verschillen Nederlands en Engels
In geval van verschil tussen de Nederlandse en de Engelse tekst van dit reglement zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

Toepasselijk recht
Op De Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing.