ARTIKEL 1 -TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en offertes met of van BrandMerk! Intellectual Property (hierna “BrandMerk”), gevestigd te Rodezand 34, 3011 AN Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24483267.

1.2 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk door BrandMerk aanvaard zijn. Deze wijzigingen en aanvullingen zullen alleen van toepassing zijn op de betreffende overeenkomst.

1.3 De toepasselijkheid van algemene dan wel specifieke (inkoop)voorwaarden van opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk door BrandMerk van de hand gewezen. Deze zijn derhalve niet van toepassing.

1.4 Als blijkt dat een bepaling van deze voorwaarden niet (meer) geldig is, bijvoorbeeld door een wetswijziging of door (partiële) nietigheid, dan blijven de overige bedingen in deze voorwaarden van kracht. De betreffende niet-geldige bepaling zal worden vervangen door een andere, wel geldige bepaling. Deze bepaling zal de door de niet-geldige bepaling beoogde gevolgen zo dicht mogelijk benaderen.

1.5 De Algemene Voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van derden die bij de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld.

 

ARTIKEL 2 -OPDRACHTEN

2.1 Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan BrandMerk te zijn gegeven. Ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon binnen BrandMerk wordt uitgevoerd. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

2.2 Alle door BrandMerk gedane offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daaruit anders blijkt.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever schriftelijk of mondeling aan BrandMerk opdracht geeft tot het verrichten van enige diensten en BrandMerk deze opdracht schriftelijk accepteert. Als BrandMerk de opdracht niet schriftelijk accepteert, zal de door BrandMerk gegeven uitleg van de inhoud en de strekking van de overeenkomst doorslaggevend zijn, behoudens tegenbewijs van opdrachtgever. Zonder schriftelijke bevestiging van de opdracht door

BrandMerk kan opdrachtgever geen rechten aan de opdracht of enige toezegging van BrandMerk ontlenen.

2.4 Ten aanzien van de werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en de omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.5 BrandMerk behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.6 Alle opdrachten worden uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever uitgevoerd. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.

ARTIKEL 3 – UITVOERING

3.1 BrandMerk voert de opdrachten naar beste vermogen uit. BrandMerk sluit uitdrukkelijk uit dat de werkzaamheden als een resultaatverbintenis worden aangemerkt.

3.2 BrandMerk is bevoegd, zonder voorafgaande kennisgeving aan opdrachtgever, om -indien dit wenselijk of noodzakelijk is voor een juiste uitvoering van de opdracht -derden in te schakelen. De hiermee gemoeide kosten zullen aan opdrachtgever worden doorberekend.

3.3 Opdrachtgever stemt nadrukkelijk in met het navolgende:

a. Ten aanzien van door BrandMerk, dan wel via haar tussenkomst, te verrichten onderzoeken naar merken, modellen, handelsnamen, etc. wordt geen volledigheid door BrandMerk gegarandeerd, noch wordt enige andere garantie gegeven ten aanzien van de resultaten van dergelijke onderzoeken. De beslissing om een merk, model of handelsnaam al dan niet te voeren of te doen voeren, alsmede alle andere beslissingen naar aanleiding van een onderzoek, worden volledig door en voor rekening en risico van opdrachtgever genomen.

b. Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor tijdige en deugdelijke levering aan BrandMerk van alle voor de opdracht benodigde documenten, afdrukken en gegevens. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de informatie.

c. Bij bewaking van merken, modellen, domeinnamen en handelsnamen wordt geen garantie door BrandMerk gegeven ten aanzien van de volledigheid van de bewaking.

d. BrandMerk is, bij gebreke aan duidelijke instructies van opdrachtgever, te allen tijde gerechtigd, doch nooit verplicht, naar eigen inzicht te handelen, zulks voor rekening en risico en op kosten van opdrachtgever. Opdrachtgever verleent hierbij daartoe een uitdrukkelijke volmacht. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal BrandMerk niet verplicht zijn de haar opgedragen werkzaamheden voor of op een bepaald tijdstip te verrichten.

e. Attendering met betrekking tot instandhouding van rechten, waaronder de vernieuwing van merkregistraties, termijnen, e.d. worden door BrandMerk onverplicht gedaan. BrandMerk heeft slechts dan de verplichting om handelingen te verrichten tot instandhouding van deze rechten als door opdrachtgever een schriftelijke opdracht is gegeven.

f. Opdrachtgever is verplicht om naam-en adreswijzigingen onmiddellijk aan BrandMerk door te geven.

 

ARTIKEL 4 – HONORERING EN KOSTEN

4.1 De honorering van BrandMerk geschiedt volgens:

a. haar dan geldende tarievenlijsten;

b. offertes;

c. het dan geldende uurtarief vermenigvuldigd met het aantal uren besteed aan de overeengekomen werkzaamheden;

d. speciale tarieven zoals overeengekomen met opdrachtgever.

Tenzij anders overeengekomen omvat de honorering de (ambtelijke) taksen, honoraria en andere kosten van derden.

4.2 De geldende tarieven zijn de tarieven die zijn vermeld in de meest recente tarievenlijsten of door BrandMerk aan opdrachtgever bevestigde prijzen. Tussentijdse tariefverhogingen door agenten/correspondenten en overheidsinstanties worden door BrandMerk doorberekend.

4.3 In de tarieven zijn niet begrepen variërende kosten voor vertalingen, legalisaties, uittreksels, documentatie, tekeningen, clichés, foto’s en prints e.d. Evenmin zijn in deze tarieven begrepen de kosten die na indiening van een aanvraag kunnen ontstaan wegens publicatie, verlening van de aanvraag, onderhandelingen met derden of andere kosten voortvloeiende uit extra werkzaamheden met betrekking tot ambtshalve bezwaren of opposities van derden tegen de aanvrage(n). Aan opdrachtgever zullen deze kosten alsmede kosten voortvloeiende uit koerswijzigingen van vreemde valuta separaat worden doorbelast;

4.4 Door BrandMerk aan opdrachtgever verstrekte kostenbegrotingen en offertes hebben een indicatief en vrijblijvend karakter.

4.5 BrandMerk is bevoegd de tarieven tussentijds te herzien. Eventuele tariefverhogingen zullen aan opdrachtgever worden doorberekend indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren zoals rechten, overheidstaksen, wisselkoersen, kosten voor agenten/correspondenten, lonen en verzekeringstarieven een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook.

 

ARTIKEL 5 – BETALING

5.1 Opdrachtgever zal facturen van BrandMerk binnen 14 dagen na factuurdatum voldoen.

5.2 BrandMerk behoudt zich het recht voor om werkzaamheden te verrichten op voorschotbasis. Hiertoe zal opdrachtgever een voorschotnota ontvangen. De werkzaamheden worden uitgevoerd na gehele voldoening van deze voorschotnota.

5.3 Opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor de voldoening van de openstaande rekeningen ten name van opdrachtgever, ook wanneer opdrachtgever te kennen heeft gegeven de opdracht ten behoeve van een derde te hebben gegeven. Wanneer opdrachtgever een opdracht namens een derde geeft en geen zelfstandige verplichtingen op zichzelf wenst te nemen, dient zulks uitdrukkelijk en schriftelijk bij het geven van de opdracht te worden medegedeeld.

5.4 Indien opdrachtgever niet binnen de in artikel 5.1 genoemde termijn betaalt, is opdrachtgever automatisch in verzuim en een rente van 1,5% over het openstaande bedrag per maand of een deel daarvan verschuldigd, onverminderd het recht van BrandMerk op wettelijke schadevergoeding.

5.5 Alle kosten van invordering van het door opdrachtgever verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van opdrachtgever. De incassokosten worden berekend over het gehele door opdrachtgever verschuldigde bedrag, inclusief voornoemde rente van 1,5%.

 

ARTIKEL 6 – AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Opdrachtgever erkent dat de werkzaamheden van BrandMerk een adviserend karakter hebben.

6.2 Op grond van de subjectieve beoordelingsaspecten die een rol spelen bij de werkzaamheden sluit BrandMerk de aansprakelijkheid voor alle schade die voortvloeit uit een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde uit.

6.3 De aansprakelijkheid van BrandMerk is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.   

6.4 BrandMerk is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden.

6.5 De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van BrandMerk berust bij opdrachtgever.

6.6 BrandMerk is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

6.7 Iedere aansprakelijkheidsvordering vervalt een jaar te rekenen vanaf de dag waarop de betreffende werkzaamheden die de grondslag vormen voor de vordering verricht zijn dan wel verricht hadden moeten zijn.

 

ARTIKEL 7 – OVERMACHT

7.1 In een situatie van overmacht kan BrandMerk de werkzaamheden opschorten. In geval van blijvende overmacht is BrandMerk gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

7.2 Overmacht omvat alle omstandigheden die buiten de wil van BrandMerk de nakoming van de verplichtingen tijdelijk of blijvend onmogelijk maken.

7.3 Opdrachtgever is verplicht om BrandMerk te betalen voor alle werkzaamheden die verricht zijn voordat de situatie van overmacht is ontstaan.

 

ARTIKEL 8 – BEËINDIGING

8.1 BrandMerk heeft het recht, zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen indien een van de volgende situaties zich voordoet:

- faillissement, surséance van betaling, schuldsanering;

- geheel of gedeeltelijke staking of liquidatie van de activiteiten;

- opdrachtgever een of meer verplichtingen jegens BrandMerk niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;

- BrandMerk imagoschade voorziet door voor opdrachtgever werkzaamheden te blijven verrichten.

8.2 Als een van de in artikel 8.1 genoemde situaties zich voordoet, is opdrachtgever gehouden om alle financiële verplichtingen te voldoen. De vorderingen van BrandMerk zijn onmiddellijk opeisbaar.

8.3 Opdrachtgever dient BrandMerk onmiddellijk te informeren in geval van een situatie als bedoeld onder 8.1.

8.4 BrandMerk behoudt zich het recht voor om zekerheid te vragen voor nakoming van de betalingsverplichtingen.

8.5 Indien en voor zover de overeenkomst in of buiten rechte wordt ontbonden ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst geldt dat hetgeen partijen reeds gepresteerd hebben geen onderdeel is van de van de ongedaanmakingsovereenkomst over en weer.

 

ARTIKEL 9 – GEHEIMHOUDING

9.1 Informatie is vertrouwelijk indien deze ofwel als zodanig door de ene partij als zodanig is aangemerkt dan wel de ander partij enigszins weet of kan vermoeden dat informatie vertrouwelijk is.

9.2 Partijen, met inbegrip van personeelsleden van partijen, zullen vertrouwelijke informatie die is verkregen of ter beschikking is gesteld door de andere partij uitsluitend gebruiken overeenkomstig het bepaalde in de overeenkomst en deze niet direct of indirect aan derden verstrekken, of hiertoe toestemming geven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Partijen, hieronder ook begrepen personeelsleden van partijen, zullen voorts alle benodigde voorzorgsmaatregelen nemen om deze te beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik en openbaarmaking.

9.3 Het gestelde in dit artikel geldt niet indien een partij vertrouwelijke informatie krachtens rechterlijke uitspraak of beschikking van overheidswege openbaar dient te maken.

9.4 Hetgeen in dit artikel is bepaald, is van overeenkomstige toepassing op de periode vóór de totstandkoming van de overeenkomst.

 

ARTIKEL10 – OVERDRACHT RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

10.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst aan een derde over te dragen, zonder dat hiervoor schriftelijke toestemming is verkregen van BrandMerk. De toestemming als hiervoor bedoeld kan niet door BrandMerk op onredelijke gronden worden geweigerd.

10.2 BrandMerk is gerechtigd om alle in het kader van de overeenkomst verworven rechten en plichten zonder enige aanvullende beperking aan derden over te dragen. BrandMerk informeert opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk.

 

ARTIKEL 11 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

11.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen BrandMerk en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam. Echter voor geschillen die naar hun aard kunnen worden beslecht door Rechtbank Sector Kanton doordat het geschil tot de competentie behoort van Rechtbank Sector Kanton. In het laatste geval legt de meest gerede partij het geschil voor aan Rechtbank Sector Kanton en is deze laatste uitsluitend bevoegd.